Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 3. kvartal 2011
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; forfattere: Anton Jayanand Eliston ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Pettersen, Finn Erik Ljåstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:84 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0770-5 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2011:24
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Foreligger kun elektronisk
Forfattere: Anton Jayanand Eliston, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid
Magnussen, Kjerstin Dahl Viggen, Mats Øivind Willumsen og Margit Iren Ulriksen
Innhold:Sammendrag: Vått vêr i tredje kvartal 2011 gav høgt tilsig til dei norske
vassmagasina. Fyllingsgraden i magasina auka derfor ifrå 67,2 prosent til 86,1
prosent i løpet av kvartalet. Det er litt under normal fyllingsgrad for utgangen av
kvartalet. Kraftforbruket var 25,0 TWh, omlag som i tredje kvartal 2010. I
allminneleg forsyning var det likevel ein nedgang i forbruket på 0,4 TWh til 16,1
TWh, noko som kan skuldast mildt vêr. Samanlikna med tredje kvartal 2010 auka
kraftproduksjonen med 6,9 TWh til 30,9 TWh. Det uvanleg høge produksjonsnivået
har samanheng med at fleire kraftverk, etter kvart som dei store nedbørmengdene
fylde opp vassmagasina, var tvungne til å produsere for å unngå spill av vatn.
Kraftoverskotet var derfor stort, og Noreg hadde nettoeksport av 5,9 TWh i tredje
kvartal 2011. Forutan om den høge vasskraftproduksjonen og lågt
innanlandsforbruk i sommarmånadane var også låg vindkraftproduksjon på
kontinentet medverkande til den norske nettoeksporten. Kraftprisen var i snitt for
kvartalet 241 kr/MWh i Vest-Noreg, 247 kr/MWh i Aust- og Sørvest-Noreg, 287
kr/MWh i Midt-Noreg og 288 kr/MWh i Nord-Noreg. I andre kvartal 2011 var dei
tilsvarande snittprisane 30-40 prosent høgare. Prisfallet lot seg også merke i
terminmarknaden for kraft, der fjerdekvartalskontrakten for 2011 fall med 12
prosent frå starten til slutten av kvartalet, og vart til sist handla for 324 kr/MWh
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_24.pdf