Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) : forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet
Ansvar:Tore Langset
Forfatter:Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:39 s.+ vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0409-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.3:658.8.03
Serie:NVE Rapport ; 2000:3
Emneord:Elektrisitetstariff / Ikke levert energi / Inntektsrammer / KILE / Kompensasjonsplikt / Leveringskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal legge grunnlaget for et effektivt kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal bidra til at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. NVE foreslår et tillegg til forskriften som innebærer at nettselskapene får økonomiske insentiver til å foreta riktige avveininger mellom kostnader i eget nett og kundenes avbruddskostnader dersom leveringspåliteligheten øker. Nettselskapet vil øke leveringspåliteligheten dersom dette gir en økonomisk gevinst for selskapet. Dette vil være tilfelle dersom selskapets kostnader ikke øker mer enn inntekten. Kundene vil få en høyere leveringspålitelighet, men samtidig betale en høyere overføringstariff. Nettselskapet vil få redusert sin tillatte inntekt med et beløp som er lik økningen i sluttbrukernes avbruddskostnader dersom leveringspåliteligheten synker. Nettselskapet vil senke leveringspåliteligheten dersom dette gir en økonomisk gevinst. Dette vil være tilfelle dersom selskapet kan redusere sine kostnader mer enn inntektsreduksjonen. Kundene vil få en lavere leveringspålitelighet, men vil samtidig betale en lavere overførinstariff. Utviklingen i leveringspåliteligheten vil bli målt i forhold til et forventet nivå fastsatt av NVE. Ved fastsettelsen av dette nivået vil det bli tatt hensyn til alle nettselskapers historiske avbruddsdata, det enkelte selskaps rammevilkår i form av klima etc. og avbruddssatser som skal avspeile sluttbrukernes gjennomsnittlige avbruddskostnader. Avbruddssatsene vil bli fastsatt av NVE for grupper av sluttbrukere. NVE foreslår å benytte en avbruddssats på kr 4,- per kWh ikke levert energi for husholdninger, fritidsboliger og jordbruk ved både varslede og ikke varslede avbrudd. For øvrige sluttbrukere foreslås kr 50,- per kWh ikke levert energi ved ikke varslede avbrudd og kr 35,- ved varslede.
Nettselskapet gis anledning til å inngå avtaler med store sluttbrukere om en annen avbruddssats enn de som er fastsatt av NVE. Nettselskapet får beholde eventuelle gevinster ved en slik avtale. Forutsetningene er at avtale er inngått før avbrudd fant sted, at den er skriftlig, at kunden har et årlig forbruk på minst 400 000 kWh, at satsene avspeiler sluttbrukerens forventede kostnad ved avbrudd og at sluttbrukeren får utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet når avbrudd som omfattes av ordningen finner sted.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex3TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2000/rapport2000_03.pdf