Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over overføringstariffer(nettleie) i regional- og distribusjonsnettet 1998
Ansvar:Inger Sætrang (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:64 s.
ISBN/ISSN:82-410-0331-5 / 0802-2569
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Rapport ; 1998:7
Emneord:Distribusjonsnett / Elektrisitetspriser / Nettleie / Overføringstariffer
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE - Norges vassdrags- og energiverk - har innhentet overføringstariffer pr.01.01.1998 fra omsetningskonsesjonærer som eier nett.Overføringstariffer en tariff for tilknytning til og bruk av de elektriske nettene som transporterer kraft fra produsenter fram til forbrukere. Overføringstariffen betales i kundenes tilknytningspunkter og skal fastsettes uavhengig av kraftkjøpsavtalene. Everkenes overføringstariffer er regulert av NVE i henhold til bestemmelser gitt i forskriften til energiloven. Overføringstariffen til forbrukere betegnes også som nettleie.Overføringstariffer er utformet med flere tariffledd som fleks. fastledd, effektledd, energiledd. For at overføringstariffen skal kunne sammenlignes er disse i publikasjonen omregnet til en felles pris i øre/kWh eller kr/kW som er kalt beregnet overføringspris. Omregningen er basert på standard kundetyper, der det er gjort forutsetninger mht. kundens uttak av energi og effekt. En slik omregning gir ikke et helt riktig bilde av nettenes samlede inntekter
, og en bør derfor være forsiktig med å benytte statistikken til analyser med dette formål. Publikasjonen gir imidlertid et godt bilde av de priser og kostnader typiske kunder vil møte ved tilknytning til ulike nett.Fra 1997 til 1998 har tariffene for store og små næringskunder økt med h.h.v. 5, 1% og 2,5%, og for husholdningskunder med 3,9%. Ser en på tariffene over flere år, fleks. fra 1993 til 1998 er det en nedgang på 1,6% for store næringskunder og 12,5% for små næringskunder. For husholdningskundene har nedgangen vært på 6,5% i perioden.Tariffene og andre data oppgis slik de er innsendt til NVE. NVE har ikke kontrollert tariffenes beregningsmåte, og går ikke god for at de er beregnet i henhold til retningslinjene.I publikasjonen er forklarende tekst plassert under kap. I og rett foran hver enkelt statistikk. Statistikken kan kopieres for internt bruk
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVERV556(05)
Vurdering: