Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 : nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering
Ansvar:redaktør: Jan Sørensen ; forfatter: Jan Sørensen ... [et al.]
Forfatter:Sørensen, Jan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:311 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.311:351(481) / 323:620.91(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:49
Emneord:Konsesjoner / Miljøforvaltning / Miljøkonsekvenser / Vannkraftpolitikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Jo Halvard Halleraker, Martine Bjørnhaug, Roy Malvin Langåker, Odd Kristian Selboe, Jan Sørensen, Eilif Brodtkorb, Ingrid Haug og Jakob Fjellanger
Innhold:Sammendrag: Denne utredningen er en nasjonal gjennomgang av ca. 395
vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Konsesjonene er fordelt på 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt (revisjonsobjekter). Formålet med revisjon er å bedre miljøforholdene i de regulerte vassdragene. Prosjektet er gjennomført av NVE og Miljødirektoratet på oppdrag fra OED og MD. Basert på gitte forutsetninger og utviklet metodikk i prosjektet, foreslår direktoratene at 50 vassdrag gis høy prioritet ved revisjon. Videre foreslås 53 vassdrag gitt lavere prioritet, mens 84 vassdrag foreslås ikke prioritert. I de fleste prioriterte vassdragene er hensynet til fisk og fiske særlig vektlagt. For øvrig er hensynet til landskap og friluftsliv og ivaretakelse av viktig naturmangfold lagt til grunn i mange av vassdragene. Samlet krafttap ved slipp av Q95 minstevannføring i de prioriterte vassdragene er anslått til 2,3-3,6 TWh/år, tilsvarende ca. 1,8-2,8 % av midlere årsproduksjon. Krafttapet varierer svært mye mellom de ulike vassdragene. Mer differensierte vannslipp enn det som er forutsatt i anslagene, vil trolig kunne redusere det reelle krafttapet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_49.pdf