Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Lover og internasjonale konvensjoner : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfattere: Erlend B. Borgli, Anne Rogstad
Forfatter:Borgli, Erlend / Rogstad, Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:28 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0844-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:341.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:55
Emneord:Fornybare energikilder / Internasjonal rett / Konvensjoner / Lover / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har engelsk sammendrag
Innhold:Sammendrag: NVEs hovedfokus i denne delutredningen har vært åpning av areal etter havenergilova § 2-2 og forholdet til relevant lovverk og internasjonale konvensjoner. Det er ikke identifisert noen lover som vil hindre en avgjørelse om å åpne havareal etter havenergilova § 2-2. Flere lover vil imidlertid kunne få betydning for senere utbygging av prosjekter innenfor de aktuelle områder. Hvilken betydning de ulike lovverk vil ha på et senere stadium vil avhenge av flere konkrete faktorer og er derfor ikke hensiktsmessig å ta stilling til på nåværende stadium i havvindprosessen. NVE kan ikke se at de internasjonale konvensjoner vi har vurdert vil være til hinder for en avgjørelse om å åpne havareal etter havenergilova § 2-2. Slik vi ser det vil den primære betydningen av disse internasjonale konvensjonene være at de stiller krav om å integrere prinsipper og hensyn i beslutningsprosesser fremfor å stille konkrete krav. Internasjonale konvensjoner vil kunne få betydning
for senere utbygging av konkrete prosjekter innenfor de aktuelle områdene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_55.pdf