Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Analyse av variabilitet og trender (1958-2020) i skredfareindekser brukt i NVEs jord-, sørpe- og flomskredvarslingstjeneste
Ansvar:forfatter: Tuomo Saloranta, Hervé Colleuille, Jess Andersen
Forfatter:Saloranta, Tuomo / forf.: Colleuille, Hervé / Andersen, Jess
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:26 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2148-0 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:24
Emneord:Jordskred / Klimaendring / Sørpeskred
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er mangel på lange tidsserier av kvalitetssikrede skredobservasjoner for å kunne si noe om historiske trender i skredaktiviteten i Norge de siste 50-100 årene. Derfor valgte vi å bruke simulerte skredindekser som «proxydata» for jord-, sørpe- og flomskredaktiviteten og antok at disse indeksene har en betydelig korrelasjon med faktisk skredaktivitet. Det ble analysert 23 000
simulerte daglige kart av skredindekser «HydMetIndeks Geo» (HMG-indeks) og «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeks) i den 63 år lange perioden 1958-2020. Disse indeksene brukes aktivt i NVEs varslingstjeneste i vurderingen av jord-, sørpe- og flomskredfarenivået tre dager frem i tid. I tillegg ble også kart (griddata) på avrenning til og vannmetning i bakken analysert i samme perioden, siden disse er inngangsvariabler til indeksene. Analyser viste en generelt stor år-til-år variabilitet og mer eller mindre økning i både avrenning til bakken (pga. regn og snøsmelting) og vannmetning i bakken i alle sesonger og landsdeler (Øst- og Vestlandet, Midt- og NordNorge). Det var likevel kun de økende trendene i vintersesongen (desemberfebruar) som var funnet signifikante på 95 % konfidensnivå for (i) HMGindeksens utbredelse, (ii) avrenning til bakken og (iii) vannmetning i bakken.
Dette gjaldt alle de fire studerte landsdelene. Mildere vintere og flere episoder med regn-på-snø og snøsmelting om vinteren kan være årsaken til de signifikant økende trender. I tillegg var trender i vinter-/vårsesongen (november-juni) signifikante for avrenning til bakken, men ikke for den relaterte AFS-indeksens utbredelse. Ingen statistisk signifikante trender i høstsesongen (september-november) var funnet i perioden 1958-2020
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_24.pdf