Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Norsk institutt for kulturminneforsking
Forfatter:Norsk institutt for kulturminneforsking
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:5, 141 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0841-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:351.853.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:52
Emneord:Fornybare energikilder / Kulturminneforvaltning / Kulturminnevern / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi og engelsk sammendrag
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med den norske regjerings arbeid med å utarbeide en nasjonal strategi for elektrisitetsproduksjon fra havbaserte vindkraft og andre marine fornybare energikilder, ble det høsten 2009 nedsatt en direktoratsgruppe under ledelse av NVE, for å avgrense hvilke havområder som bør omfattes av en strategisk konsekvensutredning. Arbeidet har ført til en avgrensing av 15 områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I henhold til havenergiloven § 2-2 skal det utarbeides strategiske konsekvensutredninger før areal kan åpnes med tanke på tildeling av konsesjon for havbasert vindkraft. I den forbindelse har NIKU fått i oppdrag å utarbeide strategisk konsekvensutredning for deltema kulturminner og kulturmiljø. Formålet med utredningen er å gi NVE beslutningsrelevant informasjon i
forbindelse med en helhetlig vurdering av de utvalgte utredningsområdene Strategisk konsekvensutredning med høring vil være grunnlag for vedtak om areal skal åpnes for konsesjonssøknader. NIKU har utredet 15 utredningsområder, der to av utredningsområdene, Trænafjorden – Selvær og Gimsøy Nord, vil ha en betydelig
negativ effekt for kulturminner og kulturmiljø. NIKUs anbefaling er å unngå utbygging av turbiner i deler av planområdet som ligger nært landområder med betydelige kulturminneverdier. For seks av utredningsområdene (Utsira Nord, Frøyagrunnene, Olderveggen, Nordøyan – Ytre Vikna, Nordmela og Vannøya Nordøst) kan tiltak gjennomføres for å redusere negativ effekt. Områdene som med utgangspunkt i
kulturminner og kulturmiljø er best egnet for Offshore vindkraftverk er utredningsområdene Sørlige Nordsjø I, Sørlige Nordsjø II, Stadthavet, Frøyabanken, Træna vest, Auvær og Sandskallen – Sørøya Nord. Datagrunnlaget for marine kulturminner er svært mangelfullt, det er derfor behov for marinarkeologiske undersøkelser i undersøkelsesområdene, i første rekke kartlegging av havbunnen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_52.pdf