Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nedbør-avløpsmodellering med PQRUT for dimensjonerende flom : nye regresjonsligninger og stokastiske simuleringsmetoder
Ansvar:forfattere: Ann-Live Øye Leine og Deborah Lawrence
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye / Lawrence, Deborah
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:54 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2171-8 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:34
Emneord:Dimensjonerende flom / Nedbør-avløpsmodellering / PQRUT / Stokastiske simuleringsmetoder
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Beregning av dimensjonerende flom og påregnelig maksimal flom
vha. nedbør-avløpsmodellering har i Norge i stor grad blitt gjort via nedbør-avløpmodellen PQRUT. PQRUT er en hendelsesbasert modell som beskriver avrenning som følge av en bestemt nedbørsekvens under forutsetninger om en viss tilstand i nedbørfeltet.

Et sett med regresjonsligninger gjør det mulig å bruke PQRUT for umålte felt. I 2016 ble det laget et nytt sett med ligninger. Denne rapporten sammenligner flomverdier ved bruk av ligningene fra 2016 med ligninger fra 1983, og vi kommer med anbefalinger knyttet til bruk av ligningene fra 2016.

PQRUT som nedbør-avløps modell har sine konseptuelle svakheter, og det er grunn til å tro at stokastiske simuleringsmetoder som tar utgangspunkt i mer avanserte nedbør-avløpsmodeller på sikt vil erstatte PQRUT. Det gis derfor også en status på hvilke stokastiske simuleringsmetoder som er blitt testet for norske nedbørfelt.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_34.pdf