Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Utbygging av småkraft og oppgradering av større anlegg i et reinbeiteområde : utfordringer og muligheter : Vannrein-prosjektet
Ansvar:forfatter: Sindre Eftestøl og Jonathan Colman
Forfatter:Eftestøl, Sindre / Colman, Jonathan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:60 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1746-9 / 1501-2832
Klassenummer:636.294:621.221-181.4
Serie:NVE Rapport ; 2018:79
Emneord:Kraftutbygging / Reindrift / Småkraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE har fått undersøkt virkninger av utbygging av små vannkraftverk på reinens arealbruk. Formålet har vært å undersøke om reinens arealbruk blir
påvirket av forstyrrelser fra anleggsdrift ved bygging av kraftverk og senere i
driftstiden på grunn av menneskelig ferdsel eller andre forhold som har gitt endrede betingelser. Prosjektet har blitt gjennomført gjennom innsamling og analyse av GPS-data fra reinsdyr i Ildgruben reinbeitedistrikt og intervjuer med berørte reineiere. For å ha et bredere erfaringsgrunnlag har det også blitt trukket inn anleggsdrift ved noen større anlegg i analysen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_79.pdf