Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppfylling av Eikebergsmyra - vassdragsteknisk vurdering
Ansvar:Eirik Traae
Forfatter:Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:12 s. + vedlegg - ill. (noen kol.)
Klassenummer:556.56
Serie:NVE Rapport ; 1997:8
Emneord:Flom / Våtmarksområde
Geografiske emneord:Eikebergmyra
Innhold:Sammendrag: Bygging av ny trase for NSB på strekningen Barkåker - Tønsberg vil gi en del overskuddsmasser. Et alternativt deponi for massene er oppfylling av Eikebergmyra syd for Tveiteelva.For å redusere flomproblemene på Eikebergmyra ble det på begynnelsen av 1980 tallet bygget et flomverk for å hindre oversvømmelse i vekstsesongen. I nedstrøms ende av anlegget er det bygget en luke, som kan stenges i flom, samt en pumpestasjon for å pumpe ut lokaltilsiget. Dagens tilstand består av to situasjoner som vi må skille mellom: 1. Luken står åpen og vannet strømmer fritt inn på Eikebergmyra når vannstanden i elven stiger. Vannet renner fritt utigjen når vannet i elven synker. Dvs at Eikebergmyra fungerer som et flomdempingsmagasin. I følge grunneierne til Eikebergmyra er dette situasjonen utenom vekstsesongen. 2. Luken er stengt og lokaltilsiget til Eikebergmyra pumpes ut i elven. I følge grunneierne til Eikebergmyra er dette situasjonen i vekstsesongen. Vekstsesongen er normalt fra slutten av april til begynnelsen a
v september. NVE''s oppgave har vært å finne hvilke konsekvenser en eventuell oppfylling har på flommene i elven. Konklusjon : For situasjon nr 1 vil en oppfylling av Eikebergmyra føre til en økning av vannføringen nedstrøms Eikebergmyra. Dette medfører en økning av vannstandene mellom P3 og P21 på fra 0-13 cm. Ved i størrelsesorden en årlig flom (8 m3/s) går elveløpet stort sett fullt på strekningen mellom P4 og P21. Noen steder går vannet akkurat over elvekanten og strømmer inn på jordene mens det andre steder er på grensen til å strømme over elvekanten. Se de vedlagte bildene fra flommen i februar 1997 som viser en flom på ca 8m3/s. Dersom en ser på en marginalbetraktning kan en økning av flomvannstanden være forskjellen på oversvømmelse eller ikke oversvømmelse. Karakteristisk for deler av strekningene er at elvekanten ligger høyere enn jordene bak. Dette medfører at når vannet først går over elvekanten vil relativt store arealer settes under vann.En konsekvens av den økte vannføringen, utenom vekstsesonge
n, er at en vil få økt vannhastigheten med påfølgende økt erosjon. Det er ikke mulig å si noe eksakt om omfanget av en økt erosjonen da forholdene i elveløpet er relativt labile på store strekninger.For situasjon nr 2 vil en oppfylling av Eikebergmyra ikke føre til merkbar endring av dagens situasjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_08.pdf