Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 1. kvartal 2011
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Stian Henriksen ... [et al.]
Forfatter:Henriksen, Stian / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:v, 58 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0744-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2011:7
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Stian Henriksen, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid
Magnussen, Kjerstin Dahl Viggen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind
Willumsen, Margit Iren Ulriksen, og Tor Arnt Johnsen
Innhold:Sammendrag: Magasinfyllinga i dei norske vassmagasina var 18,1 prosent ved
utgangen av første kvartal 2011. Det er 21,4 prosent under normalt. Fyllingsgrada
har aldri vore lågare til same tid i åra 1982-2011. Mildare vêr og høgare kraftprisar
enn i første kvartal 2010 medverka til ein nedgang i kraftforbruket på 2,6 TWh til
38,1 TWh samanlikna med fjoråret. Det temperaturkorrigerte forbruket i alminneleg
forsyning gjekk ned med 1,2 TWh til 29,9 TWh. Kraftproduksjonen, på 31,7 TWh,
var den tredje lågaste registrerte i første kvartal for perioden 1995-2011. Låg
magasinfylling og lite tilsig medverka til den låge produksjonen. Sidan
ressurssituasjonen var knapp verdsette produsentane vatnet sitt høgt og sparte
på vatnet. Nettoimporten var derfor den høgaste registrerte nokosinne, 6,4 TWh.
Det gjennomsnittlege kraftprisnivået i dei norske elspotområda låg rundt 520
kr/MWh. I terminmarknaden vart andre- og tredjekvartalskontraktane handla for
441 og 429 kr/MWh i slutten av kvartalet. For andrekvartalskontrakten var det eit
prisfall på 1 prosent frå inngangen av kvartalet, noko som kan koplast til det milde
vêret i slutten av kvartalet. Tredjekvartalskontrakten hadde derimot prisauke på 6
prosent, truleg grunna uvisse rundt utviklinga av ressurssituasjonen framover
året. I sluttbrukar marknaden vart spotpriskontraktar handla for 67,6; 66,5; 67,8;
66,5 og 53,5 øre/kWh i høvesvis Aust-, Sørvest-, Vest-, Midt- og Nord-Noreg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_07.pdf