Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forbedring i modellering av vær i NVEs kraftsystemanalyser
Ansvar:forfattere: Ellen Skaansar ... [et al.]
Forfatter:Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:55 s. - kol.ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2220-3 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:21
Emneord:Forbruk / Fornybar kraftproduksjon / Kraftsystemet / Solkraft / Tilsig / Vindkraft / Vær
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ellen Skaansar, Maria Sidelnikova, Carl Andreas Veie, Aleksandra Roos,
Jarand Hole, Magnus Wold, Ingjerd Haddeland
Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: For å modellere effekten av samvariasjon i værparameterne har vi tatt i bruk et konsistent værdatasett for vind, sol, tilsig og temperaturavhengig forbruk. I rapporten viser vi endringer i prisvariasjon ved å innføre det nye datasettet. De første tre kapitlene viser resultater for TheMA-modellen ved en stegvis endring i modellering av vind og sol i kapittel 1, temperaturavhengig forbruk i kapittel 2 og tilsig i kapittel 3. I kapittel 4 sammenlikner vi resultater for TheMA-modellen med Samnettmodellen. Kapittelet sammenlikner hvordan modellene med tilnærmet lik værrepresentasjon gir seg utslag i kraftpriser. Siste kapittel gir innblikk i metodikken som ligger bak modelleringen av værdatasettet.

Kraftmarkedsanalysene viser at nytt og konsistent værdatasett gir
·Høyere vindkraftproduksjon på vinterstid hos våre naboland.
·Høyere solkraftproduksjon tidligere på året, noe som gir større tilgang på energi i perioder hvor vårt vannkraftbaserte system kan ha mangel på ressurser.

Begge disse endringene trekker gjennomsnittlig kraftpris ned i Norge

·Innføring av temperaturavhengig forbruk i TheMA-modellen gir høyere makslast i landene vi modellerer og bidrar til større variasjon i kraftbalansen i ulike værår. ·Effekten på kraftbalansen i ulike værår forsterkes markant ved innføring av tilsigsvariasjoner

Begge disse endringene bidrar til å øke variasjonen i norske kraftpriser.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_21.pdf