Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fysiske og kjemiske forhold undersøkt i forbindelse med vannforsyning og etablering av vanninntak; Tvillingvatn, Ny-Ålesund, Spitsbergen
Ansvar:Sverre Husebye
Forfatter:Husebye, Sverre
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:21 s. - ill.
Klassenummer:628.1
Serie:NVE Rapport ; 1997:3
Emneord:Vannforsyning / Vannkvalitet
Geografiske emneord:Svalbard / Tvillingvatn
Innhold:Vinteren/våren 1996 ble vannkvaliteten på drikkevannet fra Tvillingvatnet sterkt redusert ved både dårlig lukt og gulbrun farge. Forholdet oppsto i siste halvdel av april. Vannkvaliteten ble ikke tilfredsstillende før i midten av juli da isen også forsvant. For å dekke et fremtidig økt drikkevannsbehov i Ny-Ålesund og også sikre vannforsyning av god kvalitet, vil KBKC bygge et helt nytt drikkevannsinntak i Tvillingvatnet. Hydrologisk avdeling ved NVE har foretatt fysiske og kjemiske målinger i Tvillingvatnet for å gi supplerende opplysninger vedrørende drikkevanns-inntakets plassering. Hensikten er at plasseringen optimaliseres med hensyn på å redusere mulighetene for at fremtidige situasjoner med dårlig drikkevannskvalitet skal inntreffe. Feltmålingene som omfatter dybdemålinger, vannprøvetaking og undersøkelse av bunnsedimentene, ble utført av NVE i perioden 14-16 august 1996. Analysene er utført ved Næringsmiddeltilsynets laboratorium i Tromsø, NGUs sedimentlaboratorium i Trondheim og NVEs sediment
laboratorium i Oslo.Det er sannsynlig at det dannes et oksygenfattig bunnvann i Tvillingvatnet utover vinteren. Den dårlige vannkvaliteten som oppsto vår/sommer 1996, skyldtes etter all sannsynlighet at anaerobt bunnvann ble tilført drikkevannsysternet. Den dårlige lukt og gulbrune farge forklares med oksydasjon av oppløst jern, mangan og ammonium. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en begrenset erosjon i bunnsedimentene også fant sted i denne perioden og derved kan ha bidratt til de nevnte forhold. Analyser av kjemisk innhold i vannprøver og bunnsedimenter ga verdier innenfor variasjonsbredden som er påvist i drikkevannsmagasiner i Norge. Innholdet suspenderte partikler er lavt og vannkvaliteten betegnes som god. Bunnsedimentene er meget finkornete, lite konsoliderte og derved lett eroderbare. Faren for partikulær forurensning av drikkevannet er stor ved endring av de hydrauliske forhold rundt inntaket og i situasjoner med blottlagte bunnsedimenter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_03.pdf