Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Småkraftverk : tetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføring
Ansvar:forfatter: Svein Jacob Saltveit og Henning Pavels
Forfatter:Saltveit, Svein Jakob / Pavels, Henning
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0980-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.221:[574.5:639.211 / 621.311:[574.5:639.211
Serie:NVE Rapport ; 2014:31
Emneord:Minstevannføringer / Småkraftverk / Ørret
Note:Omslagstittel: Småkraftverk: Tetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføring
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ved bygging av småkraftverk føres vann bort fra elvestrekningen
mellom inntak og avløp fra kraftverket. Uten kompenserende tiltak i form av minstevannføring, kan de negative konsekvensene av småkraftverket bli betydelige for stasjonære ”bekkebestander” eller fisk fra innsjø/større elv som benytter bekker som gyte- og oppvekstområder. En sentral problemstilling for denne undersøkelsen var om den pålagte minstevannføringen fører til at ørret også etter utbygging benytter berørt strekning som gyte- og oppvekstområde. Utvelgelsen av egnede vassdrag ble gjort i samarbeid med NVE, og besto av Usma og Berdalselva i Møre og Romsdal, Stølsdalselva i Hordaland og Vågåna i Rogaland. Undersøkelsen ble gjennomført i september og oktober 2013. Det ble bare fanget ørret. Den sentrale problemstillingen var å få belyst hvorvidt pålagte minstevannføringer fører til at ørret også etter utbygging kan benytte berørt strekning som gyte- og oppvekstområde.
I Berdalselva, Stølsdalselva og Vågåna besto bestanden av årsunger (0+) og flere årsklasser av eldre ørretunger. Konklusjonen er at minstevannføringer gjør det mulig å opprettholde bestander av ørret som reproduserer på strekning med minstevannføring. I Usma ble det ikke påvist årsunger, men tre årsklasser av eldre ørret. I Usma er det svært store forskjeller i størrelsen på sommer- og vintervannføring. Tørrlegging av gytegroper og innefrysing av egg kan være et problem dersom vannføringen i gyteperioden er høyere enn vannføringen om
vinteren, og dødelighet på rognstadiet kan her gi variasjoner i bestandsstørrelse
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_31.pdf