Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samarbeid og koordinering vedrørende naturfare : ministudie av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og Follobanen : naturfareprosjektet : DP1 naturskadestrategi
Ansvar:forfatter: Erlend Falch, Marianne Holmesland og Jørgen Biørn
Forfatter:Falch, Erlend / Biørn, Jørgen / Holmesland, Marianne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:23 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1006-4 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:54
Emneord:Naturskader / Offentlig forvaltning / Strategier
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Januar 2013 utarbeidet Rambøll for NIFS-prosjektet en rapport med tittel «Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer». Dette arbeidet anbefalte elleve forslag til tiltak for forbedring av samarbeidet ifm håndtering av naturfare. Fire forslag, som gjaldt samarbeid på prosjektnivå, ble det bestemt skulle følges opp ved hjelp av casestudier. Det var: • Samle rolle- og ansvarsfordelingen i ett dokument som tydelig beskriver rollene og ansvaret; • Tydeliggjøre for alle ledd i organisasjonene hvordan de overordnede styringsdokumentene skal forstås;
• Avklare den lokale ansvarsfordelingen der veg, bane og bebyggelse er involvert, slik at dette er tydelig når en hendelse inntreffer; • Bygge gode samarbeidsrelasjoner lokalt; Som første case var det naturlig å velge E6 – Dovrebanen, «Fellesprosjektet», der Statens vegvesen og Jernbaneverket bygger parallelle traséer, og har et tett samarbeid i prosjektet. I tillegg ble det valgt et prosjekt der samarbeidet ikke lå som en del av premissene for prosjektet, Follobanen. Rapporten gir en oversikt over utfordringer, kontaktflater og samarbeidstiltak. I forbindelse med Follobanen diskuterer man også innsigelser som virkemiddel
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_54.pdf