Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fisketiltak i Litledalselva : vassdrag nr. 109.5Z Sunndal, Møre og Romsdal
Ansvar:Einar Sæterbø
Forfatter:Sæterbø, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:12 s.+ vedlegg - ill.(kol.), kart
Klassenummer:627.5
Serie:NVE Rapport ; 1995:10
Emneord:Elverestaurering / Fisketiltak / Kraftstasjonutløp / Terskler
Geografiske emneord:Norge / Sunndal, Møre og Romsdal
Note:Oppdragsgiver: Statkraft
Innhold:I rapporten er vurdert flere typer tiltak som først og fremst har til formål å forbedre oppvekstforholdene for fisk oppover i Litledalselva.Tiltakene vil også gi muligheter for lettere adkomst til elva, samt øke mulighetene for utøvelse av fiske, også på elvestrekninger der det i dag er små muligheter. Mulige tiltak i samløpet med vatnet fra Aura kraftverk, med formål å redusere antall fisk som går opp i kraftstasjonstunnelen, er undersøkt.Fiskefagfolk fra forskjellige miljøer er rådspurt. Erfaringer fra sammenlignbare tiltak i andre vassdrag er samlet. Rapporten munner ut i et forslag om å bygge åtte terskler, kombinert med utgraving av kulper, samt tilrettelegge et steinfelt som først og fremst skal gi skjulesteder for yngel og småfisk. Pent utførte stikkveger til byggestedene vil lette adkomstmulighetene til elva. Viktigheten av opprydding og landskapspleie understrekes. Ved plaseringen er det tatt hensyn til god spredning oppover i elva. En har søkt å plassere terskler og steinfelt på uproduktive
og ensformige elvestrekninger med liten gyteaktivitet. Rapporten er først og fremst ment å være et grunnlag for videre diskusjon mellom grunneiere, Statkraft og fiskefagfolk. Både tiltakstype og plassering bør være med i diskusjonen. Godkjenningsprosedyre og viktige forhold vedrørende gjennomføringen av tiltakene er beskrevet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: