Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sammenligning av risikoakseptkriterierfor skred og flom : naturfareprosjektet : delprosjekt 1 naturskadestrategi
Ansvar:forfatter: Unni M. K. Eidsvig
Forfatter:Eidsvig, Unni Marie Kolderup
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:30 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-0962-4 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:26
Emneord:Naturskader / Offentlig forvaltning / Strategier
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en oppfølging av konklusjoner fra diskusjonsmøtet om risikoakseptkriterier, holdt 2013-06-13. Den gir en oversikt over akseptkriterier for skred og flom som allerede er definert eller som praktiseres i Norge. Byggteknisk forskrift TEK 10 gir sikkerhetskrav i forhold til skred og flom for byggverk og gjelder også for offentlige vei- og jernbaneanlegg. Statens vegvesen har utviklet egne risikoakseptkriterier for skredhendelser på vei. Jernbaneverket har overordnede risikoakseptkriterier. NVE spesifiserer veiledende sikkerhetskrav ved dimensjonering av sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. Disse blir sammenliknet, og det gjøres en vurdering av om de er enhetlige. Spesielt studeres om det er samsvar mellom kriteriene i TEK 10 og Statens vegvesens forslag til risiko-akseptkriterier for skredhendelser på vei. Studiet viser at det er godt samsvar mellom disse kriteriene. Det finnes imidlertid scenarier (brede skred mot vei med ÅDT opp til 4000) som kan aksepteres i Statens vegvesens modell, men som medfører en høyere risiko enn det som kan aksepteres i TEK 10. For materielle skader forårsaket av flom er det gjort en sammenligning mellom kriteriene i TEK 10 og dimensjoneringskriterier for veghøyde og drenerings-systemet definert av Statens vegvesen. Dimensjoneringskriteriene benyttet av Statens vegvesen er bare delvis i tråd med kravene i TEK 10
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_26.pdf