Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 1997 : statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbruker i Norge
Ansvar:Martin Nordby
Forfatter:Nordby, Martin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:25 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0359-5 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.311
Serie:NVE Rapport ; 1998:28
Emneord:Avbrudd / Elektrisk kraft / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Feil ISSN (1501-066x) oppgitt i publikasjonen
Innhold:Med bakgrunn i energiloven av 1990 er NVE pålagt bl.a. å medvirke til kostnadseffektiv nettdrift gjennom kontroll av nettdriften og nødvendige krav til everkene. Som et ledd i dette, har NVE fra 01.01.1995 pålagt everkene en årlig innrapportering av nærmere spesifiserte nøkkeltall for avbrudd til sluttbruker.Brukere av avbruddsstatistikken vil i første rekke være: *Kundene, som har et generelt krav på opplysning fra sitt everk om påregnelig leveringskvalitet.*Myndighetene, som blant annet skal påse at energiforsyningssystemet planlegges, bygges, drives og vedlikeholdes i samsvar med intensjonene i energiloven. *Everkene, som skal levere elektrisk energi til sine kunder med en kvalitet som er tilpasset kundenes behov.Formålet med denne publikasjonen er å gi oversiktstall for avbruddsforholdene på landsbasis, i delområder og på everksnivå. Statistikken viser avbruddsforholdene slik de er i de ulike forsyningsområder. En målbevisst bruk av avbruddsstatistikken vil kunne gjøre nett-tjenesten mer effektiv
og bedre tilpasset brukernes behov.Noen hovedtall:I gjennomsnitt pr. rapporteringspunkt for hele nettet, var det i 1997: 3,1 avbrudd, 6,4 timers avbruddstid, 0,366 # ikke levert energi.Totalt utgjør ikke levert energi 38,8 GWh. Av dette er 25,6 GWh forårsaket av ikke varslet avbrudd, og 13,2 GWh skyldes varslet avbrudd.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_28.pdf