Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Geohydrologisk vurdering av Bjorstaddalen avfallsdeponi i Skien kommune : oppdragsrapport
Ansvar:Hervé Colleuille og Nils-Otto Kitterød
Forfatter:Colleuille, Hervé / Kitterød, Nils-Otto
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:44 s. - ill.
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Rapport ; 1997:19
Emneord:Avfallsdeponi / Geohydrologi
Geografiske emneord:Skien
Innhold:Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra beboere på Tveithegna nedenfor Bjorstaddalen avfalls-deponi i Skien kommune. Beboerene er representert ved advokatfirmaet Brekke, Hellenes & Aune ved advokat Sveen. Oppdragsgiver ønsket en uavhengig vurdering av de hydrogeologiske undersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med lokalisering og drift av avfallsdeponiet. Oppdraget er gjennomført i samforståelse med Skien kommune. Arbeidet med denne rapporten har tatt utgangspunkt i tidligere utredninger. I tillegg har vi gjennomført feltbefaringer og intervjuer med representanter fra kommunen og lokalbefolkningen på Tveithegna. Hovedbegrunnelsen for å anlegge deponiet i Bjorstaddalen var at dalen ble betraktet som et lukket basseng med tett dalbunn og permanent utstrømning. Det ble også antatt at at det ikke er hydraulisk kommunikasjon med tilgrensende vassdrag gjennom sprekker, forkastninger og svakhetssoner i berggrunnen. Etter vår oppfatning er disse antagelsene ikke helt uproblematiske. Med de undersøkel
sene som foreligger er det umulig å fastslå hvor grensen går mellom innstrømning og utstrømning. Dette gjelder spesielt forholdene i fast fjell. Med skjerpet miljøovervåking mener vi likevel trinn I og 2 kan fortsette som planlagt. Trinn 3 derimot er mer problematisk. Store deler av dette området er høyst sannsynlig innstrømningsområder. Dessuten blir avstanden mellom ytterkantene av deponiet i trinn 3 og tilgrensende vassdrag svært begrenset. I dette tilfellet er tilgrensende vassdrag vernet. Vassdraget det gjelder er Herrevassdraget som også innbefatter Kilevann. Alt som kan ha innvirkning på et vernet vassdrag må nødvendigvis behandles spesielt strengt. Faren for sigevannsoverløp til Voldsbekken øker også for trinn 3. Faren for sigevannsforurensning av fjellbrønnene på Tvelthegna kan etter vår oppfatning ikke neglisjeres. Selv om faren ikke er overhengende, anbefaler vi at muligheten for en felles vannforsyning utredes, f eks. kommunal vannforsyning. Denne kostnaden må sammenlignes med et program hvor drik
kevannskvaliteten bli kontrollert rutinemessig.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_19.pdf