Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Mulighetsstudie om utvikling av en nasjonal blokkprøvedatabase : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Eivind Magnus Paulsen
Forfatter:Paulsen, Eivind Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:42, [9] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0995-2 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3:061.68(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:46
Emneord:Blokkprøver / Databaser / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NGI har brukt blokkprøvetaker fra 1992 og etablert en database med nøkkelresultater fra forsøk utført på blokkprøver. Resultatene fra blokkprøvedatabasen er av stor interesse for fag-og forskningsmiljø og det ønskes utført en mulighetsstudie der disse resultatene tilgjengelig gjøres. Dette avrop gjelder som et første trinn i prosjektet. Det er ønske om at det gjøres et mulighetsstudie, der det gjøres en beskrivelse av mulig driftsmodell for mulig blokkprøvedatabase der følgende punkter ivaretas: • Forslag til opprettelse av styringsgruppe, arbeidsgruppe og deltagere. Etatenes IKT kompetanse skal være representert. • Brukerbehovsanalyse • Presisere funksjonalitet og løsningsarkitektur spesielt mht kommunikasjon mot andre databaser inklusivt NADAG. • Prinsipper for finansiering, eierskap, kvalitetssikring, drift og bruk • Finansieringsmodell for utvikling/drift av databasen • Hvor skal databasen ligge (eierskap), hvem skal drifte den, og hvordan skal kostnadene til dette dekkes. • Fastsette prinsipper for eierskap og forvaltningsansvar for systemløsning og grensesnitt med forslag til kostnadsdeling. • Modellen bør ivareta de ulike etatenes ønsker/ krav til kommunikasjon databasene imellom. • Sikkerhet med tanke på autentisering og autorisasjon • Modellen bør inneholde et forslag/eksempler til datafangst, presentasjon og kvalitetskontroll. • Diskuter gjerne eventuelle juridiske problemer som kan oppstå … • Leveransen skal leveres i form av rapport i tillegg til en presentasjon av denne
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_46.pdf